Tính năng này cho phép luôn luôn hiển thị một phần của bảng tính, cho dù bạn có cuộn lên cuộn xuống như thế nào đi nữa, rất tiện cho việc xem các danh sách dài mà bạn muốn xem cả tiêu đề nữa.

14-01-2011 8-16-32 AM

Bây giờ, bạn muốn dòng 9 đông cứng trong khi các dòng khác từ dòng 9 trở xuống đều có thể cuộn được, hãy làm như sau:

1. Chọn một ô trong dòng 10 (giả sử A10)

14-01-2011 8-22-04 AM2. Chọn thẻ View – Freeze Panes

14-01-2011 8-22-55 AM

3. Chọn tiếp Freeze Panes trong menu xổ xuống

14-01-2011 8-24-57 AM

Lựa chọn kia là Freeze Top Row, tức là dòng đầu tiên trong bảng tính sẽ được đông cứng.

Còn lựa chọn cuối cùng làm đông cứng cột đầu tiên trong bảng tính.

Và bạn sẽ được kết quả là:

14-01-2011 8-27-33 AM

Bạn hãy để ý số thứ tự dòng nhảy từ 9 tới thẳng 20. Các dòng 10 tới 19 đã bị ẩn đi khi bạn kéo nút cuộn.

Để bảng tính trở về bình thường, bạn lại vào View – Unfreeze Panes

14-01-2011 8-34-56 AM

Vậy là xong.